Hyvä tietää

Taloyhtiön korjaushanke on monimutkainen prosessi. Pyrimme tässä artikkelissa avaamaan korjaushankkeen vaiheita sekä kertomaan minkälaisia päätöksiä taloyhtiön hallitus ja yhtiökokous joutuvat tekemään korjaushankkeen eri vaiheissa.


 • Luvan alaiset korjaukset

  Rakennuslupa- ja toimenpidelupakäytännöt eroavat eri paikkakunnilla joten on aina ensin selvitettävä oman kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta, tarvitaanko remonttiin rakennus- tai toimenpidelupa.

   

  Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm:

  • Uuden rakennuksen rakentaminen tai lisärakentaminen, jota on myös rakennuksen korottaminen tai ullakon/kellarin ottaminen rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käytöön
  • Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • Sellainen korjaus- tai muutostyö, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällaisia korjaus- ja muutostöitä voivat olla kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin tai lvi-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet

   

  Toimenpideluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm:

  • Rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide
  • Asuinrakennuksen huoneistojärjestelyt
  • Erilaisten rakennelmien pystyttämiseen, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan

   

  Maisematyönluvan alaisin toimenpiteitä ovat:

  • Maisemaa muuttava maanrakennustyö
  • Puiden kaataminen tai näihin verrattava toimenpide

   

  Purkamisluvan alaisia toimenpiteitä ovat:

  • Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukaan hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista
  • Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana

   

  Poikkeamispäätös tarvitaan, kun:

  • Poiketaan vähäistä enemmän asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta (ylitetään rakennusoikeus)
  • Rakennetaan uusi rakennus alueelle, jolla ei ole asemakaavaa
  • Poiketaan merkittävästi asemakaavan käyttötarkoituksesta (esimerkiksi liiketilojen   sijoittaminen asuntotontille)
  • Poiketaan vähäistä enemmän mm.asemakaavassa annetuista rakennusten tai kerrosten lukumäärää, rakennusten korkeutta tai rakennusalaa koskevista määräyksistä
  • Kun tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan yli viisi vuotta tai tilojen oleellisen käyttötarkoituksen muutosta halutaan jatkaa viiden vuoden määräajan jälkeen
    Takaisin